De overheid, voor ons de provinciale overheid, gaat zich steeds meer bemoeien met de woningbouwprogramma’s in onze regio.
Iedere Gemeente, ook Wassenaar, moet opgeven hoeveel zij kan bijdragen aan een oplossing van de gemeenschappelijke (lees: regionale) behoefte aan het tekort aan woningen. Binnen tien
jaar moeten we namelijk in heel Nederland één miljoen huizen bouwen om de tekorten op te vangen.
Lukt het de Gemeente Wassenaar niet om zelf met een, binnen de gezamenlijke regionale woonbehoefte, acceptabel woningbouwprogramma te komen dan zal de Provinciale overheid daar
zeker een mening over hebben.
Over het algemeen is bij de meeste Wassenaarse politieke partijen de overheersende gedachte “dat we moeten houden wat we hebben”.
Wassenaar moet “dorps”,“groen” en “rustiek” blijven en er mag alleen gebouwd worden op een wijze die geen afbreuk doet aan deze genoemde kernbegrippen. Dat betekent zeker geen
hoogbouw en alles in een stijl die geen afbreuk doet aan het dorpse karakter.
Met de op dit moment bekende beperkte mogelijkheden voor (sociale) bouw is het eindplaatje in Wassenaar naar onze mening vrijwel bereikt.
In de Wassenaarse huisvestingsverordening is afgesproken dat maximaal 25% van de sociale verhuringen, waaronder nieuwbouw, onder het lokale maatwerk mag vallen.
In het lokale maatwerk kan Wassenaar dan beslissen voor welke groep in Wassenaar dit maatwerk van toepassing is, bijvoorbeeld de Wassenaarse jongeren en senioren. Het is dus zeker
mogelijk dat alle woningen van een bouwproject aan Wassenaarders worden toegewezen.
Er wordt wel eens gedacht dat dus 75% wordt toegewezen aan mensen uit de regio Haaglanden maar dat is dus niet zo. In deze groep doen ook de Wassenaarders mee zodat de praktijk is dat
minstens 50% wordt
verhuurd aan onze plaatsgenoten. Mooi maar het kan beter!
Van de weinige woningen die nog worden gebouwd in Wassenaar moet 25% bestaan uit sociale huurwoningen, zo heeft ook onze Gemeenteraad besloten.Daarbinnen gelukkig de mogelijkheid
om 25% “lokaal” (dus aan “Wassenaarders”) toe te wijzen maar dan houdt het wel op.Wij zouden toch erg graag zien dat al de Wassenaarse jongeren en ouderen in ons dorp, ook hun dorp,
een woning kunnen krijgen!
De verkiezingen voor onze  Gemeenteraad zijn achter de rug!
Heeft u de verkiezingsprogramma’s gelezen en wat daar in stond over “Wonen in Wassenaar”?
Was u tevreden over de mening van uw partij over dit onderwerp? Gaat u opletten wat zij over dit onderwerp in de Gemeenteraad nog meer te zeggen hebben?
Wij zouden dat een goed idee vinden! In ieder geval de Huurdersvereniging “Rozenstein” volgt de Raad met belangstelling.
Onze inzet blijft dat ook uw zoon, dochter, vader en moeder in de toekomst in ons mooie dorp kan blijven wonen in een goede en betaalbare woning! Doet u met ons mee! Graag!