1
2021.0610.01/NL
STATUTENWIJZIGING
van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Huurdersvereniging Rozenstein statutair gevestigd te: Wassenaar
Heden, zesentwintig juni tweeduizend drieëntwintig, verscheen voor mij, _______
mr. Daniel Olivier Ohmann, notaris te Wassenaar: __________________________
mevrouw Nancy van der Lubbe, geboren te 's-Gravenhage op vier augustus ______ negentienhonderdzevenenzestig (04-08-1967), werkzaam ten kantore van mij, ____ notaris, kantoorhoudende te 2242 HW Wassenaar, Molenplein 10, te dezen ______ handelend als gemachtigde van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: __ HUURDERSVERENIGING ROZENSTEIN, statutair gevestigd te Wassenaar, _ met adres 2242 DA Wassenaar, Wiegmanweg 66 C, ingeschreven in het ________ handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40413887, hierna __ ook te noemen: "de vereniging". ________________________________________
STATUTENWIJZIGING ____________________________________________
De comparant in haar gemelde hoedanigheid verklaarde dat bij een algemene ____ vergadering van de vereniging, gehouden op tweeëntwintig mei tweeduizend _____ drieëntwintig, is besloten om de statuten van de vereniging algeheel te wijzigen, __ alsmede dat zij is gemachtigd om dat besluit ten uitvoer te leggen, waarvan blijkt _ uit het aan deze akte te hechten exemplaar van de notulen van die vergadering met de daarin opgenomen volmacht. _________________________________________
De comparant in haar gemelde hoedanigheid verklaarde bij deze, ter uitvoering van gemelde besluiten van gemelde vergadering, de statuten van de vereniging algeheel te wijzigen als volgt: _________________________________________________
STATUTEN _______________________________________________________
Begripsbepalingen ___________________________________________________
Artikel 1 ___________________________________________________________
a. verhuurder: de Woningbouwvereniging St. Willibrordus gevestigd aan de ___ Hofcampweg 87 te Wassenaar, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel __ onder nummer 27070397 of diens rechtsopvolger(s); ____________________
b. woning: de door de verhuurder aan een of meerdere personen verhuurde ____ verhuureenheid; _________________________________________________
c. huurder: de hoofdhuurder van de woning; _____________________________
d. woonomgeving: de omgeving waar de huurder direct op aangewezen is; _____
e. gemeente: de gemeente Wassenaar; __________________________________
f. kascommissie: een uit twee leden bestaande commissie die op verzoek van de algemene vergadering de financiële toestand van de vereniging onderzoekt; __
g. verenigings- of boekjaar: het kalenderjaar. ____________________________
Naam en zetel _______________________________________________________
Artikel 2 ___________________________________________________________
De vereniging draagt de naam: Huurdersvereniging Rozenstein en is gevestigd _ te Wassenaar. _______________________________________________________
Doel ______________________________________________________________
Artikel 3 ___________________________________________________________
1. De vereniging heeft tot doel: _______________________________________
2
- het behartigen van en opkomen voor de belangen van alle huurders van _ de verhuurder; ______________________________________________
- het behartigen van de belangen van de leden, welke belangenbehartiging betrekking heeft op zowel de woningen als de woonomgeving; ________
- het waarborgen of doen waarborgen van de rechtspositie ven de leden; __
- het in gezamenlijk overleg met de leden bevorderen van de leefbaarheid _ en het welzijn in de directe woonomgeving; _______________________
- het voeren van juridische procedures voor leden, voor zover het binnen _ het (financiële) vermogen van de vereniging ligt____________________
2. Zij tracht dit doel te bereiken onder meer door: _________________________
- het vertegenwoordigen van haar leden in overlegsituaties met de _______ verhuurder, de gemeente en andere eventueel ad-hoc gesprekspartners op elk niveau; _________________________________________________
- het nastreven van volledige inspraak van de huurders bij het woon- en __ huurbeleid, renovatie en alle overige woonvoorzieningen, waaronder ___ openbare voorzieningen in de woonomgeving; _____________________
- het verrichten en/of doen verrichten van onderzoeken ter zake van _____ wonen en de woonomgeving in de wijken waarin verhuurder woningen _ verhuurt; ___________________________________________________
- het stimuleren, initiëren en steunen van elke actie die erop gericht is het _ statutaire doel te verwezenlijken in materiële en immateriële zin. ______
Duur _____________________________________________________________
Artikel 4 ___________________________________________________________
De vereniging is voor onbepaalde tijd opgericht. ___________________________
De financiële middelen _______________________________________________
Artikel 5 ___________________________________________________________
De financiële middelen van de vereniging bestaan uit: _______________________
- een jaarlijkse bijdrage van de verhuurder; _____________________________
- de contributies van de leden; _______________________________________
- subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten (waarbij erfstellingen slechts _ onder het voorrecht van boedelbeschrijving mogen worden aanvaard); ______
- eventuele andere baten. ___________________________________________
Contributie _________________________________________________________
Artikel 6 ___________________________________________________________
1. Ieder lid is jaarlijks contributie verschuldigd aan de vereniging, welk bedrag _ wordt vastgesteld door de algemene vergadering. _______________________
2. De contributie is verschuldigd bij de aanvang van het verenigingsjaar: bij het _ eindigen van het lidmaatschap tijdens het verenigingsjaar vindt daarvan geen _ restitutie plaats. Het bestuur kan evenwel dispensatie verlenen. ____________
3. Het bestuur draagt zorg voor de inning van de contributiegelden en de ______ prolongatie van het lidmaatschap. ___________________________________
4. Wie lid wordt tijdens het verenigingsjaar betaalt over dat jaar contributie naar rato van het aantal volle maanden dat het lidmaatschap in het betreffende jaar kan worden uitgeoefend. __________________________________________
Het lidmaatschap ____________________________________________________
Artikel 7 ___________________________________________________________
1. Alleen meerderjarige huurders van de verhuurder kunnen lid van de ________
3
huurdersvereniging worden. Het bestuur kan in bijzondere gevallen een _____ lidmaatschap verlenen aan iemand buiten de huurders. ___________________
2. Per woning kan echter slechts één huurder lid zijn. ______________________
3. Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het __ bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. ____________________
4. Leden van de vereniging dienen de doelstelling van de vereniging te _______ onderschrijven. __________________________________________________
5. Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar __ voor overdracht of overgang. _______________________________________
6. Elk lid ontvangt bij toelating een exemplaar van de statuten en het _________ huishoudelijk reglement. __________________________________________
Toelating en beroep __________________________________________________
Artikel 8 ___________________________________________________________
1. Over het toelaten van een lid beslist het bestuur. ________________________
2. De beslissing van het bestuur wordt aan betrokkene binnen vijf weken ______ schriftelijk meegedeeld. Een afwijzende beslissing moet met redenen zijn ___ omkleed. _______________________________________________________
3. Is de beslissing van het bestuur afwijzend dan heeft betrokkene het recht van _ beroep bij de algemene vergadering. _________________________________
Dat beroep moet binnen één maand nadat de betrokkene het bericht van _____ afwijzing van het bestuur heeft ontvangen, schriftelijk aangetekend worden __ bij het bestuur, en dient op de eerstvolgende algemene vergadering behandeld te werden. ______________________________________________________
4. De algemene vergadering is bevoegd de in het vorige lid bedoelde appellant _ alsnog als lid tot de vereniging toe te laten. ____________________________
5. De algemene vergadering doet omtrent het beroep een gemotiveerde _______ uitspraak; het bestuur deelt de uitspraak van de algemene vergadering ______ terstond schriftelijk aan de appellant mede. ____________________________
Einde lidmaatschap __________________________________________________
Artikel 9 ___________________________________________________________
1. Het lidmaatschap eindigt:__________________________________________
a. door de dood van het lid; ______________________________________
b. door schriftelijke opzegging door het lid; _________________________
c. door schriftelijke opzegging door het bestuur: ______________________
d. door ontzetting. _____________________________________________
2. Een lid kan gedurende het verenigingsjaar tot de maand december zijn ______ lidmaatschap opzeggen, met dien verstande dat het lidmaatschap pas eindigt _ op eenendertig december van het jaar waarin opgezegd is. ________________
3. Een lid kan niettemin zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen _ en beëindigen, binnen een maand nadat te zijnen aanzien een besluit is ______ genomen, waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn _______ verzwaard, of in het geval dat redelijkerwijs van hem niet kan worden ______ gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. __________________________
4. Opzegging van het lidmaatschap in afwijking van het bepaalde in de leden 2 _ en 3, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip ______ volgend op de datum waartegen was opgezegd. ________________________
5. Het bestuur kan het lidmaatschap opzeggen, met inachtneming van een _____
4
opzegtermijn van één maand, in de gevallen in de statuten genoemd, voorts __ wanneer een lid zijn contributie ook na herhaald verzoek daartoe niet betaalt _ of anderszins heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de statuten _ voor het lidmaatschap gesteld, alsook wanneer redelijkerwijs van de ________ vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. ___
6. Ontzetting geschiedt door het bestuur. De betrokkene wordt zo spoedig _____ mogelijk schriftelijk van het besluit, onder opgaaf van redenen in kennis ____ gesteld. ________________________________________________________
7. Een besluit tot ontzetting kan alleen genomen worden wanneer een lid in ____ strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of _ de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. __________________________
8. Het betrokken lid bedoeld in lid 5 of 6 kan binnen één maand na dagtekening van het desbetreffende bestuursbesluit in beroep gaan bij de algemene ______ vergadering. Het beroep dient schriftelijk aangetekend te worden bij het _____ bestuur. ________________________________________________________
9. Gedurende het beroepstermijn en hangende het beroep blijft het ___________ bestuursbesluit bedoeld in lid 5 of 6 van kracht. ________________________
10. Het beroep wordt behandeld in de eerstvolgende algemene vergadering die na de datum van indiening van het beroep wordt gehouden. De appellant heeft __ toegang tot deze vergadering en is bevoegd daarin het woord te voeren over _ het door hem aangespannen beroep. _________________________________
11. De algemene vergadering is bevoegd om met een twee/derde meerderheid het betreffende bestuursbesluit waartegen conform lid 8 beroep is aangetekend __ teniet te doen. ___________________________________________________
12. De algemene vergadering doet gemotiveerd uitspraak op het ingediende _____ beroep; het bestuur deelt deze ten spoedigste schriftelijk aan betrokkene _____ mede. _________________________________________________________
13. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft ________ desniettemin de contributie voor het hele jaar verschuldigd. Het bestuur kan _ dispensatie verlenen. _____________________________________________
Schorsing __________________________________________________________
Artikel 10 __________________________________________________________
1. Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of __ besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, _ voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes maanden ____ schorsen. Het bestuur moet de betrokkene ten spoedigste schriftelijk, met ____ opgave van redenen in kennis stellen. ________________________________
2. Zolang zijn schorsing duurt, mag het lid zijn lidmaatschapsrechten niet _____ uitoefenen, maar dient hij wel zijn financiële verplichtingen jegens de ______ vereniging te blijven nakomen. _____________________________________
3. Het betrokken lid kan conform artikel 9 leden 8 tot en met 12 in beroep gaan _ tegen het, in het eerste lid bedoelde, bestuursbesluit. ____________________
4. Indien de algemene vergadering niet binnen de in het eerste lid bedoelde ____ termijn een besluit neemt tot opzegging van het lidmaatschap, handhaving of _ opheffing van de schorsing van de appellant, vervalt de schorsing enkel door _ het verlopen van de termijn waarvoor deze is opgelegd. __________________
Algemene vergadering ________________________________________________
5
Artikel 11 __________________________________________________________
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden ___ toe.die niet door de wet of deze statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een _________ vergadering bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de algemene ____ vergadering. ____________________________________________________
3. De zittingen van de algemene vergadering worden gehouden in Wassenaar. __
4. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden op wie niet een ______ bestuursbesluit als bedoeld in artikel 9 lid 5 of 6 dan wel artikel 10 lid 1 van _ toepassing is, alsmede de appellant(en) als bedoeld in artikel 9 lid 9.________
5. Zowel de leden als het bestuur is het toegestaan om zich tijdens de algemene _ vergadering te laten bijstaan door derden, met dien verstande dat de leden ___ minimaal één week voor de vergadering bij het bestuur kenbaar dienen te ___ maken dat zij dit voornemens zijn. __________________________________
Bijeenroeping door het bestuur _________________________________________
Artikel 12 __________________________________________________________
1. De algemene vergadering wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 11, ___ door het bestuur bijeengeroepen door middel van een schriftelijke mededeling aan alle leden van de vereniging. ____________________________________
2. De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt met inachtneming _ van een termijn van ten minste vier weken. ____________________________
3. In de oproeping worden in ieder geval vermeld: ________________________
a. dag, datum, tijd en plaats van bijeenkomst; ________________________
b. de op de agenda geplaatste onderwerpen en, in geval van verkiezing van bestuursleden, de op een voordracht geplaatste personen. _____________
Verplichting tot bijeenroeping door het bestuur ____________________________
Artikel 13 __________________________________________________________
1. Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen, zo dikwijls het dit _______ wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of deze statuten ___ verplicht is. _____________________________________________________
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende van de stemgerechtigde ___ leden of indien de vereniging meer dan honderd leden telt ten minste tien ____ leden, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van de algemene ________ vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van __ het verzoek. ____________________________________________________
3. Indien aan het verzoek binnen twee weken te rekenen vanaf de datum van ___ ontvangst van het verzoekschrift geen gevolg wordt gegeven, kunnen de ____ verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of bij advertentie in tenminste één ter __ plaatse, veel gelezen weekblad. _____________________________________
4. Het verzoek tot bijeenroeping van de algemene vergadering gedaan door de in lid 2 genoemde aantallen leden moet worden ingediend onder opgave van de _ te behandelen onderwerpen. ________________________________________
Behandeling jaarstukken ______________________________________________
Artikel 14 __________________________________________________________
1. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na ____ afloop van het boekjaar, behoudens verlening van deze termijn door de _____
6
algemene vergadering, een jaarverslag uit, over de gang van zaken in de ____ vereniging en over het gevoerde beleid. Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering __ over. Deze stukken dienen te zijn ondertekend door de bestuursleden; ______ ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van de redenen melding gemaakt. _____________________________
2. Op deze vergadering benoemt de algemene vergadering een kascommissie __ van twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken en die niet in __ een familierelatie met een bestuurslid staan. ___________________________
Deze kascommissie onderzoekt de stukken bedoeld in de tweede zin lid 1, en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. ______
Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle __ door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en __ de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de ________ vereniging te geven. ______________________________________________
3. Goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening strekt het ___ bestuur niet tot décharge. Hieromtrent zal separaat worden besloten. ________
4. De algemene vergadering kan, indien daar aanleiding toe bestaat en voordat _ zij de jaarstukken goedkeurt, besluiten dat een accountant of andere ________ deskundige die stukken controleert. __________________________________
5. Voorts komen op deze vergadering voorstellen tot wijziging van de ________ contributie en/of de voorziening in eventuele vacatures aan de orde. ________
Begroting __________________________________________________________
Artikel 15 __________________________________________________________
1. Uiterlijk zes weken voor de afloop van het boekjaar worden de begrotingen __ en beleidsplannen voor het komende jaar ten behoeve van de leden ter inzage gelegd bij het secretariaat van de vereniging en aan leden, die dat verzoeken, _ ter beschikking gesteld. ___________________________________________
2. Indien er bij de leden aanleiding toe bestaat kunnen zij, conform artikel 13 lid 2, het bestuur verzoeken een vergadering omtrent dit onderwerp te beleggen. _
Termijn ____________________________________________________________
Artikel 16 __________________________________________________________
1. Het bestuur is verplicht de stukken genoemd in artikel 14 ten minste vier ____ weken voorafgaande aan de behandeling in de algemene vergadering ter ____ inzage te leggen, en aan leden die dat verzoeken ter beschikking te stellen. ___
2. Aan de kascommissie worden de stukken uiterlijk zes weken voor de, in het _ eerste lid bedoelde, algemene vergadering ter beschikking gesteld. _________
Stemrecht van de leden _______________________________________________
Artikel 17 __________________________________________________________
1. Alle leden die niet geschorst zijn hebben op de zitting van de algemene _____ vergadering ieder één stem. ________________________________________
2. Stemmen bij schriftelijke volmacht of last is toegestaan met dien verstande __ dat een stemgerechtigd lid een last of volmacht mag uitbrengen van één ander stemgerechtigd lid. De last of volmacht dient voorafgaand aan de vergadering bij de leiding van de vergadering ingeleverd te worden. __________________
Stemmingen ________________________________________________________
Artikel 18 __________________________________________________________
7
1. Besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van uitgebrachte __ geldige stemmen, tenzij de statuten anders bepalen. _____________________
2. Over zaken wordt in de regel mondeling gestemd. Over zaken wordt _______ schriftelijk gestemd indien de meerderheid van de ter vergadering aanwezigen hiertoe besluit. Over verkiezing van personen wordt schriftelijk bij _________ ongetekende briefjes gestemd maar als niemand van de leden zich daartegen _ verzet, mag de vergadering haar besluit bij acclamatie nemen. _____________
3. Ter beoordeling van de voorzitter kan evenwel stemming bij handopsteking __ of bij acclamatie plaatsvinden, tenzij één van de ter vergadering aanwezige __ stemgerechtigden hoofdelijke stemming verlangt. ______________________
4. Indien zulks bij de oproeping is vermeld is iedere stemgerechtigde bevoegd __ om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een ______ elektronisch communicatiemiddel het stemrecht uit te oefenen, mits de ______ stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden ______ geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter ____ vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging. ____________________
5. De algemene vergadering is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen ___ aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien de ______ algemene vergadering van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden _ de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt. Indien en voor zover _____ wettelijk toegestaan, kan de algemene vergadering tevens bepalen dat een ___ algemene vergadering volledig digitaal wordt gehouden. Het in de _________ voorgaande zinnen van dit lid bepaalde is alsdan van overeenkomstige ______ toepassing. _____________________________________________________
6. Stemmen die voorafgaan aan de algemene vergadering via een elektronisch __ communicatiemiddel zijn uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste ___ dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten _ tijde van de vergadering worden uitgebracht. __________________________
7. Ongeldige en blanco stemmen tellen niet mee en worden bij het bepalen van _ het aantal uitgebrachte geldige stemmen afgetrokken van het totaal aantal ___ uitgebrachte stemmen. ____________________________________________
8. Bij verkiezing van personen is verkozen degene die de meeste van de geldig _ uitgebrachte stemmen heeft behaald. _________________________________
Staken van de stemmen, oordeel van de voorzitter __________________________
Artikel 19 __________________________________________________________
1. Staken de stemmen over de verkiezing van personen, dan beslist het lot. _____
2. Bij staken van stemmen over personen anders dan bij verkiezingen, volgt een herstemming; als dan weer de stemmen staken, is het voorstel verworpen. ___
3. Staken de stemmen over andere onderwerpen, dan wordt het voorstel geacht _ te zijn verworpen. ________________________________________________
4. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, omtrent de ____ uitslag van een stemming, is beslissend. ______________________________
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel door de voorzitter de juistheid daarvan ____ betwist, dan vindt een nieuwe discussie en stemming plaats, wanneer ten ____ minste de helft van de ter vergadering aanwezigen of indien de ____________
8
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een ____ stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming ______ vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. ____________
Onderwerpen besluitvorming ___________________________________________
Artikel 20 __________________________________________________________
1. De algemene vergadering kan slechts besluiten nemen over onderwerpen die _ bij de oproeping, als bedoeld in artikel 12, of overeenkomstig het tweede lid _ van dit artikel ter kennis van de leden zijn gebracht. _____________________
2. Zowel het bestuur als het in artikel 13 lid 2 genoemde aantal leden kunnen ___ onderwerpen casu quo voorstellen aan de agenda van een algemene ________ vergadering laten toevoegen. _______________________________________
Hiertoe dient binnen één week na ontvangst van (een afschrift van) de ______ oproeping, een voorstel bij het bestuur te worden ingediend. Het bestuur is __ verplicht de ingediende onderwerpen casu quo voorstellen ten minste één ___ week voor de vergadering ter kennis van de leden te brengen. _____________
Ook over deze onderwerpen casu quo voorstellen kunnen ter vergadering ____ besluiten worden genomen. ________________________________________
Leiding van de vergadering en notulering _________________________________
Artikel 21 __________________________________________________________
1. De voorzitter en secretaris van het bestuur, respectievelijk zijn/hun _________ plaatsvervanger treedt als zodanig ook op bij de algemene vergadering. _____
2. Het bestuur voorziet in de notulering van de algemene vergadering. ________
3. Wordt niet op deze wijze in de leiding en de notulering van de algemene ____ vergadering voorzien, dan voorziet de algemene vergadering hierin zelf. ____
4. Op een overeenkomstig artikel 13, lid 3, bijeengeroepen vergadering kunnen _ de verzoekers anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de _____ vergadering en het opstellen van de notulen. ___________________________
Bestuur ____________________________________________________________
Artikel 22 __________________________________________________________
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een door de algemene vergadering _ te bepalen aantal van ten minste drie en ten hoogste zeven meerderjarige ____ personen. ______________________________________________________
2. Ook als het aantal bestuursleden beneden het door de algemene vergadering _ vastgestelde aantal daalt blijft het bestuur, met inachtneming van artikel 24, __ bevoegd. _______________________________________________________
3. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurdsleden, berust het _ bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuursleden. Ingeval van ontstentenis _ of belet van alle bestuurdsleden of het enig bestuurslid, berust het bestuur ___ tijdelijk bij een of meer (- jaarlijks -) door de algemene vergadering aan te ___ wijzen personen._________________________________________________
4. Bestuursleden worden gekozen door en uit de huurders van verhuurder. De __ benoeming van bestuursleden geschiedt door de algemene vergadering. _____
Bestuursleden kunnen in bijzondere gevallen ook buiten de vereniging ______ worden benoemd, mits het lidmaatschap van de vereniging wordt aanvaard. __
Algemene bestuurstaak _______________________________________________
Artikel 23 __________________________________________________________
1. Behoudens beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het __
9
besturen van de vereniging. ________________________________________
2. Elk bestuurslid is daarbij tegenover de vereniging gehouden tot een ________ behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. ____________________
3. Het bestuur moet ervoor zorgen dat de algemene vergadering zich altijd op de hoogte kan stellen van de financiële toestand van de vereniging en van haar __ rechten en verplichtingen. _________________________________________
Benoeming en herbenoeming __________________________________________
Artikel 24 __________________________________________________________
1. Leden van het bestuur worden benoemd door de algemene vergadering voor _ een periode van vier jaar. Zij kunnen tweemaal voor een periode van vier jaar herkozen worden. Zij treden af volgens een door het bestuur zelf te maken ___ rooster, zodanig dat de voorzitter en de secretaris niet gelijktijdig aftreden. __
2. De algemene vergadering kan besluiten dat een bestuurslid, in afwijking van _ het bepaalde in het vorige lid, meer dan tweemaal voor een periode van vier _ jaar herkozen kan worden en de algemene vergadering is bevoegd om een ___ bestuurslid voor een derde of meerdere periodes te herbenoemen met _______ twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. _____________
3. Afgetreden leden zijn terstond herkiesbaar, met inachtneming van het ______ bepaalde in de artikelen 22, 24 en 25. ________________________________
4. Indien door het tussentijds openvallen van (een) bestuursplaats(en) het aantal bestuursleden beneden het door de algemene vergadering overeenkomstig ___ artikel 22 lid 1, vastgestelde aantal daalt, wordt op de eerstvolgende algemene vergadering in de vacature(s) voorzien, met inachtneming van het bepaalde in artikel 22. ______________________________________________________
Alsdan benoemde bestuursleden nemen op het rooster van aftreden de plaats _ in van hen, die zij vervangen, met dien verstande dat het aangetreden _______ bestuurslid wel aan zijn eerste zittingsperiode begint. ____________________
Bestuursfuncties; taken en bevoegdheden _________________________________
Artikel 25 __________________________________________________________
1. Het bestuur bestaat tenminste uit een voorzitter, een secretaris en een _______ penningmeester. _________________________________________________
2. De taak van de voorzitter is: _______________________________________
a. toezicht houden op het handhaven van statuten en reglementen; _______
b. uitvoeren van de besluiten van de vereniging; ______________________
c. het leiden van de vergaderingen van bestuur en leden. _______________
3. De taak van de secretaris is: ________________________________________
a. het beheren van het archief van de vereniging; _____________________
b. het notuleren van vergaderingen; ________________________________
c. het verzorgen van de correspondentie van de vereniging; _____________
d. het opstellen van het jaarverslag van de gang van zaken binnen de _____ vereniging in dat jaar. _________________________________________
4. De taak van de penningmeester is: ___________________________________
a. het dagelijkse beheer van de geldmiddelen en het bijhouden van de _____ financiële administratie van de vereniging; ________________________
b. het innen van vorderingen en het betalen van de schulden van de ______ vereniging; _________________________________________________
c. het opstellen van het financiële jaarverslag; _______________________
10
d. het jaarlijks opstellen van een begroting. __________________________
5. Bovengenoemde taken zijn niet limitatief. ____________________________
Aanstelling in bestuursfuncties _________________________________________
Artikel 26 __________________________________________________________
1. De algemene vergadering wijst uit de leden van het bestuur de voorzitter aan.
2. In de vervulling van de overige bestuursfuncties voorziet het bestuur zelf. ___
3. De verschillende bestuursfuncties zijn, in uitzonderlijke gevallen, in één ____ persoon verenigbaar. _____________________________________________
Onverenigbaarheden _________________________________________________
Artikel 27 __________________________________________________________
Bestuurslid kan niet zijn degene, die: ____________________________________
a. een zodanige functie bekleedt dat persoonlijke of zakelijke belangen kunnen _ conflicteren met de belangen van de vereniging; ________________________
b. in loondienst is bij de verhuurder. ___________________________________
Schorsing en ontslag van bestuursleden __________________________________
Artikel 28 __________________________________________________________
1. De algemene vergadering is bevoegd de leden van het bestuur, gezamenlijk of afzonderlijk, te schorsen of te ontslaan. _______________________________
2. Het bestuur is bevoegd in een bestuursvergadering waarin alle leden ________ aanwezig zijn met inachtneming van het gestelde in lid 3 tot schorsing van __ een of meer bestuursleden te besluiten, met de verplichting op een daartoe ___ uitgeschreven vergadering de leden te informeren omtrent dit besluit. _______
3. Tot schorsing of ontslag kan slechts worden besloten indien de betrokkene(n) in de gelegenheid is (zijn) gesteld zich tegenover de (algemene leden) ______ vergadering te verklaren. __________________________________________
4. Een schorsing van één of meer bestuursleden, die niet binnen acht weken ____ wordt gevolgd door een ontslagbesluit van de algemene vergadering, vervalt _ door het enkele verloop van die termijn. ______________________________
5. Een geschorst bestuurslid is niet bevoegd de in deze statuten en het ________ huishoudelijk reglement aan bestuursleden toegekende bevoegdheden uit te __ oefenen. _______________________________________________________
Bestuursvergaderingen ________________________________________________
Artikel 29 __________________________________________________________
1. Het bestuur vergadert zo vaak de voorzitter of twee andere bestuursleden dat _ willen, maar ten minste éénmaal per twee maanden. _____________________
2. De oproeptermijn voor een bestuursvergadering is ten minste twee weken, in _ zeer dringende gevallen kan deze termijn verkort worden tot één week. _____
3. Het bestuur kan alleen maar besluiten nemen als ten minste twee/derde van __ het aantal bestuursleden aanwezig is. ________________________________
4. Als een bestuursvergadering niet met inachtneming van de in lid 2 bepaalde _ termijn bijeen is geroepen, kan het bestuur alleen rechtsgeldig besluiten _____ nemen wanneer het voltallig bijeen is. ________________________________
5. Het bestuur stelt zo nodig reglementen vast voor zijn eigen werkzaamheden. _
6. Besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, tenzij de statuten anders bepalen. _____________________
7. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat _________
11
tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de met haar verbonden __ organisatie. Het bestuurslid heeft - onverminderd het bepaalde in de vorige __ volzin - wel het recht de desbetreffende vergadering van het bestuur bij te ___ wonen. ________________________________________________________
Wanneer op grond van het bepaalde in de eerste volzin geen enkel bestuurslid aan de besluitvorming kan deelnemen, wordt het besluit genomen door de ___ algemene vergadering. ____________________________________________
Beëindiging bestuurslidmaatschap_______________________________________
Artikel 30 __________________________________________________________
Het bestuurslidmaatschap eindigt door: ___________________________________
a. ontslagneming; met inachtneming van een ontslagtermijn van één maand; ___
b. ontslag door de algemene vergadering; _______________________________
c. aftreden volgens rooster; __________________________________________
d. de dood van het bestuurslid;________________________________________
e. op de wijze in de wet en deze statuten voorzien. ________________________
Beperking bestuursbevoegdheden _______________________________________
Artikel 31 __________________________________________________________
1. Het bestuur is niet bevoegd zonder besluit van de algemene vergadering ____ transacties aan te gaan die de vereniging binden en een groter financieel _____ belang van vijfduizend euro (€ 5.000,00) hebben. _______________________
2. Zonder goedkeuring van de algemene vergadering mag het bestuur geen ____ overeenkomsten aangaan tot kopen, vervreemden of bezwaren van _________ registergoederen, of overeenkomsten sluiten waarbij de vereniging zich als __ borg of hoofdelijk medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk ____ maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een ander verbindt. ___
3. De vereniging zelf noch de derde kan zich op het ontbreken van de _________ goedkeuring als bedoeld in lid 1 en lid 2 van dit artikel beroepen. __________
Vertegenwoordiging _________________________________________________
Artikel 32 __________________________________________________________
De vereniging wordt in- en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. ____
Commissies en werkgroepen ___________________________________________
Artikel 33 __________________________________________________________
1. De algemene vergadering is bevoegd commissies of werkgroepen in te ______ stellen, bestaande uit leden, andere huurders of derden; en bepaalt hun taak. __
2. Aan deze commissies of werkgroepen kunnen bevoegdheden van de _______ algemene vergadering en/of het bestuur worden opgedragen. ______________
3. Bevoegdheden van het bestuur kunnen slechts worden opgedragen voor zover het daarmee instemt. _____________________________________________
Statutenwijziging ____________________________________________________
Artikel 34 __________________________________________________________
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht __ dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen ___ conform deze statuten. met de mededeling dat aldaar wijziging van de ______ statuten zal worden voorgesteld. Tot wijziging van statuten kan worden _____ besloten met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte geldige ___ stemmen. ______________________________________________________
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een ___
12
voorstel tot wijziging van de statuten hebben gedaan, moeten een afschrift ___ van dat voorstel, waarin de voorgenomen wijziging woordelijk is opgenomen, voegen bij de oproeping. __________________________________________
3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid is niet van toepassing, indien ter ____ vergadering alle leden aanwezig zijn en het besluit tot wijziging van de _____ statuten met algemene stemmen wordt genomen. _______________________
4. De wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat hiervan een ____ notariële akte is opgemaakt, en registratie daarvan heeft plaats gevonden in de Kamer van Koophandel. __________________________________________
Ontbinding van de vereniging __________________________________________
Artikel 35 __________________________________________________________
De vereniging wordt ontbonden: ________________________________________
a. bij een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering; ____________
b. na faillietverklaring door hetzij opheffing van het faillissement wegens de ___ toestand van de boedel, hetzij door insolventie; ________________________
c. door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt; _______________________
d. door het geheel ontbreken van leden. _________________________________
Voorwaarden _______________________________________________________
Artikel 36 __________________________________________________________
1. Ontbinding van de vereniging kan slechts geschieden bij een besluit van de __ algemene vergadering, waartoe is opgeroepen conform deze statuten met de _ mededeling dat aldaar ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld. _ Tot ontbinding van de vereniging kan worden besloten met een meerderheid _ van twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen indien ter vergadering __ ten minste de helft van de leden aanwezig is. __________________________
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een ___ voorstel tot ontbinding van de vereniging hebben gedaan, moeten een ______ afschrift van dat voorstel voegen bij de oproeping. ______________________
3. Mocht ter vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig zijn, dan wordt een volgende algemene vergadering bijeengeroepen, met inachtneming van __ het bepaalde in artikel 12, waarin met een meerderheid van twee/derde van de alsdan uitgebrachte geldige stemmen een besluit kan worden genomen, _____ ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden. ____________________
4. Het bepaalde in het eerste en tweede lid is niet van toepassing, Indien in de __ algemene vergadering alle leden aanwezig zijn en het besluit tot ontbinding __ van de vereniging met algemene stemmen wordt genomen. _______________
5. Na een besluit tot ontbinding van de vereniging blijft de vereniging ________ voortbestaan voor zover dit nodig is voor de vereffening van haar vermogen: _ gedurende deze periode blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht. _____
Vereffening van het vermogen van de vereniging ___________________________
Artikel 37 __________________________________________________________
1. Indien in enige wet niet anders is bepaald zal na een besluit tot ontbinding ___ van de vereniging, de vereffening van het vermogen van de vereniging ______ geschieden door het bestuur. _______________________________________
2. De vereffening moet geschieden met inachtneming van de daaraan in de wet _ gestelde eisen. __________________________________________________
3. Aan een eventueel batig saldo bij de vereniging moet de algemene _________
13
vergadering een bestemming zoeken die zo veel mogelijk overeenkomt met __ het doel van de vereniging. ________________________________________
4. Na afloop van de vereffening moeten de jaarstukken en andere bescheiden ___ van de ontbonden vereniging ten minste zeven jaar worden bewaard door ___ degene(n), die daarvoor door de algemene vergadering is (zijn) aangewezen; _ binnen acht dagen na afloop van de vereffening moet de bewaarder van zijn _ bewaarplicht opgave doen bij de Kamer van Koophandel. ________________
Huishoudelijk reglement ______________________________________________
Artikel 38 __________________________________________________________
1. Het huishoudelijk reglement kan worden vastgesteld, aangevuld en gewijzigd door de algemene vergadering. _____________________________________
2. Op besluiten tot vaststelling en/of wijziging van het huishoudelijk reglement _ is het bepaalde in artikel 34 leden 1, 2 en 3 overeenkomstig van toepassing. __
3. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn _ met de wet of met deze statuten. ____________________________________
Onvoorziene gevallen ________________________________________________
Artikel 39 __________________________________________________________
1. In alle gevallen, waarin de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement ___ niet voorzien, beslist het bestuur. ____________________________________
2. Het bestuur is gehouden de algemene vergadering in zijn eerstvolgende _____ vergadering van een dergelijk besluit verslag uit te brengen. ______________
EINDE STATUTENWIJZIGING. _____________________________________
Slot akte. __________________________________________________________
De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de comparant is door mij, _ notaris aan de hand van een identiteitsdocument zoals bedoeld in artikel 1 Wet op _ de identificatieplicht vastgesteld. ________________________________________
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Wassenaar, op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld. ________________________________________________
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het ____ geven van een toelichting daarop, heef de comparant verklaard tijdig voor het _____ verlijden van deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze __ akte kennis te nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. __ Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan_ de wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparant _ en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend. ______________________
(Volgt ondertekening.)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
14